L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va classificar com a pandèmia al brot del nou coronavirus SARS-CoV-2. Des de llavors, s’ha publicat molta informació sobre el virus que està en constant evolució a mesura que van avançant els estudis científics.

Aquest micro espai web neix amb la finalitat de donar resposta als dubtes més freqüents, aclarir els conceptes més bàsics i, principalment, facilitar informació a les persones amb VIH sobre el VIH i el nou coronavirus així com aportar a la comunitat LGTBI aquells recursos específics que es van generant per a ella.

Els continguts d’aquest espai web es van publicar el maig de 2020. La informació que reflecteixen pot haver sofert canvis o quedar desactualitzada. Si tens algun dubte, contacta’ns.

Què són els coronavirus, el SARS-CoV-2 i la COVID-19?

Els coronavirus són una extensa família de virus que es van aïllar per primera vegada a mitjans dels anys seixanta i deuen el seu nom al fet que quan els veiem al microscopi electrònic tenen un aspecte arrodonit i estan envoltats per unes proteïnes que sobresurten i els donen l’aparença d’una corona solar.

Aquests virus poden causar malalties tant en animals com en éssers humans. En les persones, diversos tipus de coronavirus generen infeccions respiratòries que poden anar des del refredat comú fins a malalties més greus com la síndrome respiratòria d’Orient Mitjà (MERS) i la síndrome respiratòria aguda greu (SARS).

SARS-CoV-2, és el nom oficial que el Comitè Internacional de Taxonomia de Virus (ICTV) li va donar el febrer del 2020 al més recent dels coronavirus que infecten humans i del qual es va reportar el primer cas a la ciutat xinesa de Wuhan el desembre de 2019. El nom es compon de l’acrònim en anglès SARS (Síndrome Respiratòria Aguda i Greu) i CoV-2 (coronavirus 2).

COVID-19, és la malaltia infecciosa causada pel SARS-CoV-2. La paraula té el seu origen en l’acrònim anglès Coronavirus Desease of 2019 (malaltia del coronavirus del 2019).

Com es transmet el nou coronavirus?

La via principal de transmissió del SARV-CoV-2 és l’aèria a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus o esternuda. També es transmet en tocar-se amb les mans ulls, nas o boca després d’haver estat en contacte amb superfícies contaminades pel virus.

Es pot transmetre o contreure per via sexual?

El coronavirus SARS-CoV-2 no es considera una infecció de transmissió sexual (ITS) i no existeix evidència que la malaltia es transmeti a través del sexe vaginal o anal a pesar que s’ha trobat el virus de la COVID-19 en el semen i la femta de persones infectades. Se sap que altres coronavirus no es transmeten fàcilment amb el sexe, de manera que es considera poc probable una transmissió sexual de la COVID-19.

Besar-se pot transmetre el virus amb facilitat i pràctiques com el sexe oro anal (rimming) o la introducció de dits en l’anus (fingering), si després es porten a la boca, també són vies de transmissió pel que es recomana la utilització de condons i barreres de làtex (dental dam) mentre es duen a terme. La rentada de mans i joguines sexuals tant abans com després de la relació sexual és molt important.

Quines són les mesures bàsiques de prevenció?

Les principals mesures per a evitar la infecció són:

El rentatge de mans amb aigua i sabó: s’ha de realitzar a fons durant 20 segons com a mínim, ja que el virus té un embolcall de greix que el protegeix, però la composició química del sabó la desfà i el virus perd la capacitat d’infectar.

Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans pel fet que poden haver tocat una superfície infectada i el virus aprofitaria els orificis i mucoses d’aquests òrgans per a accedir al nostre organisme.

Tapar-se la boca en esternudar o tossir cobrint la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús (tirar el mocador després del seu ús). Una altra opció molt recomanable en aquest aspecte és l’ús de màscares facials.

Les mesures de distanciament físic. En espais públics es recomana mantenir almenys un metre de separació entre persones. Aquesta distància és efectiva quan s’està parat, però si la persona es troba en moviment aquestes distàncies haurien de ser majors: entre persones que van en la mateixa direcció es recomanen 3-4 metres de separació, si es corre en la mateixa direcció o es va a poc a poc en bicicleta la recomanació són 10 metres de separació i la distància augmentaria als 20 metres si va en bicicleta a una velocitat elevada.

Quins són els símptomes de la COVID-19?

Els símptomes principals són febre, tos i dificultat per a respirar. Algunes persones també poden tenir diarrea, nàusees o mal de cap. La pèrdua de gust i olfacte també sol ser freqüent i podria ser un dels primers signes de la malaltia.

És molt important tenir clar que hi ha persones que poden ser asimptomàtiques i no presentar cap dels símptomes indicats.

D’altra banda, no s’ha d’oblidar que els símptomes de la malaltia no són específics del nou coronavirus i es poden tenir per altres motius que no tenen per què estar relacionats amb la infecció amb el coronavirus SARS-CoV-2.

Com es tracta la COVID-19?

En l’actualitat no existeix un tractament específic per a la COVID-19 però sí per a tractar els símptomes derivats de la infecció. Tampoc hi ha vacuna preventiva, però arreu del món s’estan duent a terme diversos assajos clínics per a disposar tant d’un tractament específic, així com d’una vacuna.

Què és una PCR i què són les proves ràpides?

Les PCR (sigles en anglès de Reacció en Cadena de la Polimerasa) són un tipus de proves de diagnòstic que s’utilitzen des de fa anys i permeten diagnosticar malalties infeccioses. En el cas del nou coronavirus es duu a terme analitzant en un laboratori de microbiologia una mostra respiratòria de la persona a la qual es vol diagnosticar. Si la PCR detecta en la mostra l’ARN del virus el resultat seria positiu, en canvi, si la PCR no detecta el material genètic del virus la persona no estaria infectada.

La prova PCR té una especificitat i sensibilitat molt alta i a més pot detectar el virus en les primeres fases, però presenta cert grau de complexitat pel que per a la seva realització es necessita personal molt especialitzat i els resultats no estan disponibles fins que hagin passat unes hores.

Les proves ràpides per a la detecció del coronavirus SARS-CoV-2 permeten tenir resultats en 15 minuts. Per a això s’utilitza una mostra de sang per a detectar anticossos produïts enfront del virus o s’usa una mostra d’exsudat nasofaringe en la qual es busquen proteïnes del virus.

Les proves ràpides han trigat temps a estar disponibles pel fet que fins que no s’ha tingut un bon nombre de persones infectades, no ha estat possible desenvolupar-les per a poder caracteritzar els anticossos.

Les persones amb VIH (PVIH) tenen major risc d'infectar-se de SARS-CoV-2?

L’evidència científica disponible no sembla indicar que les persones amb el VIH (PVIH) presentin un major risc d’infectar-se, així com de patir complicacions greus si desenvolupen la COVID-19. Com també en la població general, això podria no ser així en les persones grans que viuen amb el VIH o les PVIH amb problemes cardíacs, pulmonars, hipertensió arterial, diabetis, càncer o immunodepressió.

Les mesures bàsiques de prevenció per a protegir-se enfront del coronavirus que ha de prendre una PVIH són les mateixes que es recomanen a la població general. Continuar prenent el tractament del VIH contribueix a mantenir el sistema immunitari saludable.

Les persones amb VIH (PVIH) pateixen complicacions greus si desenvolupen la COVID-19?

Les PVIH en tractament antiretroviral, amb un recompte de CD4 major a 200 cèl·lules/mm3 i una càrrega viral indetectable no presenten major risc de desenvolupar complicacions greus que les persones que no tenen VIH segons què ens indica l’evidència científica disponible en l’actualitat.

Igual que succeeix en la població general, això podria no ser així en:

 • les persones grans que viuen amb el VIH (a Espanya un 50% de les PVIH tenen més de cinquanta anys).
 • les PVIH amb problemes cardíacs, pulmonars, hipertensió arterial, diabetis, càncer o immunodepressió.
La medicació antiretroviral del VIH protegeix front el SARS-CoV-2?

Dos fàrmacs inhibidors de la proteasa (IP) per a tractar el VIH, lopinavir/ritonavir, s’estan usant com a tractament experimental en algunes persones infectades amb el nou coronavirus, però no existeix cap evidència científica del fet que prendre el tractament antiretroviral del VIH impedeixi infectar-se de coronavirus o desenvolupar la malaltia.

Per això, és important tenir en compte que en relació amb el tractament antiretroviral del VIH:

 • no està justificat que les PVIH iniciïn un tractament antiretroviral determinat o modifiquin el que ja tenen per motiu de la COVID-19.
 • no s’han de prendre més dosi de la recomanada i s’ha de continuar prenent el tractament del VIH amb la pauta (dosi) original.
 • prendre més dosi no evita contagiar-se del Sars-Cov2 ni funciona com a tractament de la COVID-19.
 • excedir la dosi normal del tractament del VIH pot ser perjudicial per a la salut.

Tampoc existeix evidència científica que indiqui que les PVIH que prenen emtricitabina i tenofovir tenen major protecció enfront del coronavirus.

Aquests dos fàrmacs per a tractar el VIH també s’utilitzen com a profilaxi preexposició per al VIH (PrEP) i només protegeixen enfront del VIH i no impedeixen l’entrada d’altres virus a l’organisme.

Està garantit el proveïment del tractament del VIH?

En l’actualitat es garanteix a totes les persones amb VIH el subministrament de la seva medicació antiretroviral i no existeixen problemes amb el subministrament. Cada hospital està gestionant l’atenció de les persones amb VIH per a mantenir l’atenció mèdica i assegurar la dispensació del tractament antiretroviral.

Qualsevol dubte relacionat amb la retirada de medicació (disponibilitat, horaris, enviament a domicili o a altres comunitats, autorització a altres persones per a recollir la medicació, etc.) és important aclarir-la posant-se en contacte amb farmàcia hospitalària.

Recomanacions generals per a mantenir una bona salut

La situació actual provocada per la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2, així com les accions preventives de confinament poden generar malestar per la qual cosa és important adoptar mesures per a gaudir d’una bona salut física i mental.

Per això és important:

 • Alimentar-se de forma equilibrada.
 • Fer activitat física en la mesura que sigui possible.
 • Mantenir un ordre en els horaris i en el son.
 • Mantenir-se ocupat mentalment amb tasques que resultin gratificants.
 • Mantenir-se connectat socialment amb família, amics.
 • Evitar la sobreexposició a la informació sobre el coronavirus.
 • Triar fonts d’informació fiables i contrastades.
Recursos per a saber més

Organització Mundial de la Salut (OMS): brot de malaltia per coronavirus (COVID-19).

Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/Sida (ONUSIDA): el que les persones que viuen amb el VIH han de saber sobre el VIH i COVID-19.

Pacte Social per la No Discriminació i la Igualtat de Tracte Associada al VIH: informació coronavirus i VIH.

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social: càpsules informatives coronavirus i VIH

Ministeri d’Igualtat: guia de recursos LGTBI enfront de la COVID-19

Diputació de Barcelona: pla d’emergència LGTBI en context COVID-19

Agència de Salut Pública de Barcelona: sexe i COVID-19

Grup de Treball sobre Tractaments del VIH (gTt): informació sobre tractaments del VIH i la sida des d’una perspectiva comunitària.

Stop Sida: gestió emocional per a usuaris de Chemsex en temps de coronavirus

Chemsafe.org: chemsex, festes i drogues en temps de coronavirus

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help