El 2011, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va aprovar la seva primera resolució històrica que reconeix els drets de les persones LGBTI, seguida d’un informe que documenta les violacions dels drets humans basades en l’orientació sexual i la identitat de gènere. El 2014 va ser aprovada la segona resolució per a combatre la violència i la discriminació per orientació sexual i la identitat de gènere.​ El 2016 va ser aprovada la tercera resolució, sobre protecció contra la violència i la discriminació i el 2017 s’aprova una altra resolució instant als Estats que encara no han abolit la pena de mort a vetllar perquè aquesta no s’imposi com a sanció per determinades formes de conducta, com les relacions homosexuals consentides.

En aquest apartat de la web pots consultar lleis específiques per a la comunitat LGTBI, obtenir recursos per a denunciar situacions de vulneració de drets, consultar guies, etc.

Els continguts d’aquest espai web es van publicar al desembre de 2014. La informació que reflecteixen pot haver sofert canvis o quedar desactualitzada. Si tens algun dubte, contacta’ns.

Llei contra la LGTBfòbia

El 2 d’octubre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la «Llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicacció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia» segons la seva denominació completa o «Llei contra la LGTBfòbia» com ja és coneguda. Aquesta llei considerada pionera i la més integral contra la LGTBIfòbia suposa donar resposta a una reclamació històrica del col·lectiu LGTB. La llei està dotada d’elements decisius, entre els quals destaca per sobre de la resta un règim sancionador que preveu multes i inhabilitació i la inclusió de la figura de la inversió de la càrrega de la prova que en determinats supòsits obliga al denunciat a demostrar que no ha discriminat al denunciant.

La llei al·ludeix a tots els àmbits, del laboral al sanitari, passant per l’educatiu, i el règim sancionador defineix infraccions lleus, greus i molt greus, sancionades econòmicament amb multes que van d’uns 500 euros a més de 5.000 euros (el mínim és el pagament d’un mes de l’indicador de renda de suficiència segons la seva quantia a Catalunya, 569’12 euros el 2014). També es preveu sancionar amb la prohibició de rebre ajudes i subvencions fins a cinc anys i amb la de ser contractat per la Generalitat durant fins a tres anys.

Moltes persones i col·lectius han treballat durant anys perquè aquesta llei sigui una realitat i continuaran fent-ho perquè es desplegui i compleixi. Sense l’esforç i tenacitat d’aquestes persones i entitats que conformen la Plataforma LGTB.CAT liderada pel FAGC, Casal Lambda, Famílies LG i Gais Positius aquesta llei no hauria estat possible.

Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (text íntegre).

Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgéneros i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (document de lectura fàcil).

OCH – Observatori Contra l’Homofòbia

El OCH és l’eina que tenim per a lluitar contra l’homofòbia (LGTBfòbia) en totes les seves formes i donar el suport necessari a les víctimes.

Aquest observatori treballa en el disseny i implementació d’un sistema d’observació permanent davant la discriminació i l’homofòbia en els diferents escenaris on es puguin produir.

A la seva pàgina web existeix la possibilitat de cursar la denúncia d’una agressió o discriminació de la qual s’hagi estat víctima o de la qual s’hagi tingut coneixement com a testimoni.

Denuncia online

OND - Oficina per a la no discriminació

L’Oficina per a la No Discriminació és un servei que ofereix la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona per a promoure els Drets Humans, garantir la igualtat a tota la ciutadania i lluitar contra qualsevol forma de discriminació

De manera personalitzada i confidencial ofereix el següents serveis:

– Informació i orientació bàsica sobre els Drets Humans.
– Assessorament jurídic i psicològic especialitzat.
– Formació sobra la igualtat i la lluita contra la discriminació.

Per a més informació:

Oficina per a la no discriminación

Generalitat de Catalunya

La denúncia d’actes contra les persones lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals és un dels mecanismes previstos en la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia amb la finalitat de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.

La denúncia pot comportar l’inici d’un procediment sancionador per infraccions en matèria de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Denunciar online

Mossos d’Esquadra

A les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) que hi ha en totes les comissaries dels Mossos d’Esquadra que romanen obertes les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any es pot denunciar la LGTBfòbia.

Qualsevol agressió, insult, amenaça, xantatge, incitació a la violència contra les persones o denegació de prestació de servei (públic o privat), discriminació laboral, assetjament escolar, etc., per raó d’orientació sexual i/o identitat de gènere i/o relació afectiva pot ser motiu de denúncia tant si s’ha sofert directament o s’ha estat testimoni d’aquest.

En cas d’urgències es pot trucar al següent telèfon d’emergències: 112

Denunciar online

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help