La informació continguda en alguns apartats d’aquestes guies pot haver quedat desactualitzada.
La difusió d’aquestes guies no implica que Gais Positius sigui responsable ni del contingut, ni del seu estat, ni que recomani o aprovi el seu contingut.

2023


 • La gestió de persones amb malaltia crònica en l’entorn laboral (Plataforma d’Organitzacions de Pacients & Malta Health Network) (disponible només en castellà)
 • II Pla per la justícia de gènere 2021-2025 (Ajuntament de Barcelona)
 • Accés de les persones amb VIH a les policies locals: obligatorietat dels acords dels consells de govern de les comunitats autònomes per als ajuntaments (Universitat d’Alcalá) (disponible només en castellà)
 • Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l’Esport (esment específic a VIH/sida en l’article 14 i l’article 22) (Govern d’Espanya) (disponible només en castellà)
 • Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI (Govern d’Espanya) (disponible només en castellà)
 • Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2022 (Ajuntament de Barcelona).
 • Manifestacions de l’estigma viscudes per les persones amb VIH a Espanya (diversos autors). (disponible només en castellà)
 • Guia de bones pràctiques de UNESPA en els processos de subscripció d’assegurances de vida per part de les persones amb VIH (Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores). (disponible només en castellà)

2022


 • La guia LGTBIQ+ per a la seguretat en línia (vpnMentor, diversos idiomes)
 • Evolució de les creences i actituds de la població espanyola cap a les persones amb el VIH des de 2008 fins a 2021 (disponible només en castellà)
 • Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (disponible només en castellà)
 • Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (disponible només en castellà)

2020


 • Guia ràpida per a víctimes de delictes d’odi per LGTBIFÒBIA (Ministeri d’Igualtat) (disponible només en castellà)
 • Obrint portes: Guia de recursos per a fer front a l’exclusió i a discriminacions per orientació sexual i identitat de gènere durant la crisi per COVID-19 (Ministeri d’Igualtat) (disponible només en castellà)
 • Guia ràpida per a víctimes de violència intragènere durant la vigència de l’estat d’alarma (Ministeri d’Igualtat) (disponible només en castellà)
 • Preguntes freqüents sobre sol·licituds de protecció internacional durant el període de l’estat d’alarma per la COVID-19 (Ajuntament de Barcelona) 
 • Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació

2018


 • Llei 4/2018, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries 

2018


 • Guia de bones pràctiques per al tractament de la diversitat sexual i de gènere en els mitjans de comunicació (FELGTB, FSC-CCOO) (disponible només en castellà)

2016


 • Pla municipal per a la diversitat sexual i de gènere (Ajuntament de Barcelona)

2014


 • Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
 • Text de lectura ràpida de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (d
 • Fiscals delegats per a la Tutela Penal del Principi d’Igualtat i contra la Discriminació que integren la Fiscalia de la Comunitat Autònoma de Catalunya (disponible només en castellà)
 • Guia sobre els drets de les persones que viuen amb VIH/sida (Gais Positius)
Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help