El Centre LGTBI de Barcelona és un equipament innovador de referència al servei de la ciutadania en temàtica LGTBI. Promou la visibilitat positiva i el coneixement del col·lectiu LGTBI, així com la defensa dels drets i la lluita contra la LGTBIfòbia.

És un projecte de l’Ajuntament de Barcelona i del moviment associatiu LGTBI. La Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya és la gestora del Centre mitjançant un Conveni de Gestió Cívica amb l’Ajuntament de Barcelona i disposa d’un equip de professionals per a la seva gestió.

El Centre LGTBI de Barcelona ofereix:

– Serveis de primera atenció a persones i famílies: informació i dinamització, acollida personal i familiar, assessorament psicològic, legal, jurídic, laboral, sociosanitari i per a persones trans i persones intersexuals
– Programes: cultural, d’acció comunitària, sensibilització, voluntariat, i Centre de Documentació
– Associacionisme: el Centre acull entitats residents que ofereixen els seus serveis i activitats al mateix equipament i entitats no residents que poden utilitzar espais de treball i d’altres per a la seva activitat.

El Centre LGTBI de Barcelona cerca tres informadors/es, dinamitzador/a social

Funcions principals del lloc de treball:

L’informador/a, dinamitzador/a és la primera imatge del Centre, facilita informació i assessorament de manera entenedora i dinàmica a qualsevol persona, família o col·lectiu, sobre recursos, serveis i activitats que ofereix el Centre. Ha de practicar l’escolta activa per tal de determinar l’extensió del servei, si s’esgota en la informació donada o cal fer una derivació a altres serveis del Centre. Ha d’assegurar-se la capacitat de detectar la necessitat expressada per tal de poder fer una bona derivació que suposarà un itinerari en l’atenció a la persona usuària. Les derivacions aniran en funció de la temàtica expressada / detectada. En cas de dubte o de no aflorar la necessitat en aquest primer estadi derivarà el cas al servei d’acollida personal i familiar a càrrec del treballador/a social del Centre. Participarà en la dinamització del Centre en activitats que s’organitzaran de caire relacional i social.

Requeriments i competències:

⏩Tècnic/a en ciències socials (Educador/a social, Treballador/a social,…).
⏩Professional amb habilitats comunicatives i nocions de Counselling i escolta activa.
⏩Orientació a serveis a les persones i empàtic/a.
⏩Nivell C de català. Imprescindible anglès parlat per atenció al públic.
⏩Coneixement exhaustiu del catàleg de serveis del Centre.
⏩Coneixement dels serveis municipals, d’altres administracions i d’entitats i col·lectius LGTBI.
⏩Tècnic/a polivalent, responsable de:
⏩Obertura i tancament del Centre.
⏩Control d’accessos.
⏩Obertura de fitxa per fer seguiment de la persona usuària i actualitzarà les bases de dades.
⏩Logística general del Centre.
⏩Control de sales i de maquinària.

Oferim:

⏩Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
⏩Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.
⏩Contracte laboral a jornada completa (horari a convenir segons necessitats del Centre).
⏩Tipus de contracte per obra i servei.
⏩Retribució segons conveni.
⏩Reportarà a l’equip directiu.
⏩Incorporació prevista: mitjans de desembre de 2018.

DATA LÍMIT ENVIAMENT CV: 12 de novembre de 2018 al correu plataformalgtbicat@gmail.com

El Centre LGTBI de Barcelona cerca un/a treballador/a social

El treballador/a social acull i fa una primera atenció a les persones i famílies. Realitza un acompanyament per tal d’identificar conjuntament les seves necessitats. Es coordina amb el Servei d’informació que ha atès i orientat en primer lloc a la persona o família. Es coordina amb els professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre. En el cas que les persones o famílies necessitin una atenció especialitzada o de més llarga durada derivarà a entitats o serveis de l’administració. Realitza tasques d’assessorament laboral i social-sanitari quan les circumstàncies del servei ho requereixen i realitzarà l’avaluació de la qualitat dels serveis.

Funcions principals:

Assessorar i acompanyar les persones o famílies.

⏩Assessorar i acompanyar les persones o famílies.
⏩Suport a les persones i famílies a l’hora de determinar els seus objectius i planificar-los.
⏩Detectar quins recursos del Centre o externs poden ser d’interès per a la persona o família.
⏩Assegurar que es realitza una derivació adequada als recursos d’interès per a la persona o família.
⏩Avaluar l’acompanyament realitzat per tal de valorar la qualitat del servei prestat.
⏩Oferir la col·laboració amb aquells serveis de l’administració pública o entitats que ho sol·licitin.
⏩Assessorament laboral a la persona o família.
⏩Assessorament social-sanitari a la persona o família.

Requeriments i competències:

⏩Tècnic/a en ciències socials (Treballador/a social, …).
⏩Tenir habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona o família.
⏩Conèixer la/es realitat/s LGTBI i les especificitats de cada grup que forma el col·lectiu.
⏩Conèixer recursos i eines per a facilitar l’apoderament (procés per donar poder real per decidir o actuar).
⏩Experiència en la tècnica del Counselling (relació d’ajuda).
⏩Nivell C de català.
⏩Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats.
⏩Conèixer recursos laborals: es valorarà experiència prèvia en temes laborals en posicions similars.
⏩Conèixer recursos socials i sanitaris: de l’Administració municipal, d’altres administracions, d’entitats.
⏩Conèixer recursos en temes de salut i formació sobre VIH/Sida i ITS.

Oferim:

⏩Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
⏩Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.
⏩Contracte laboral a jornada completa (horari a convenir segons necessitats del Centre).
⏩Tipus de contracte per obra i servei i retribució segons conveni.
⏩Reportarà a l’equip directiu.
⏩ Incorporació prevista: mitjans de desembre 2018.

DATA LÍMIT ENVIAMENT CV: 12 de novembre de 2018 al correu plataformalgtbicat@gmail.com

El Centre LGTBI de Barcelona cerca una persona responsable de comunicació.

Funcions principals:

⏩Execució i seguiment del pla de comunicació i màrqueting del Centre.
⏩Redacció i enviament de continguts: notes de premsa, invitacions, presentacions, articles, materials…
⏩Disseny i edició de materials gràfics.
⏩Manteniment i actualització del web i continguts.
⏩Coordinació de les xarxes socials.
⏩Redacció i edició dels butlletí electrònic i altres campanyes d’email màrqueting.
⏩Relació amb periodistes, prescriptors i líders d’opinió.
⏩Cobertura d’actes del Centre.
⏩Definició, seguiment i anàlisi d’indicadors d’impacte de comunicació.
⏩Elaboració de campanyes publicitàries i redaccionals de l’activitat del Centre.

Requeriments i competències:

⏩Llicenciatura en Ciències de la Informació, Relacions públiques o màrqueting.
⏩Formació en Social Media i/o Màrqueting Digital.
⏩Coneixements de disseny gràfic.
⏩Coneixement dels mitjans de comunicació catalans, especialment pel que fa a contactes del món social.
⏩Nivell C de català. Es valorarà coneixements d’anglès.
⏩Experiència prèvia demostrada en departaments de comunicació.
⏩Coneixement i experiència de les eines: Mailchimp, Google Analytics, WordPress o Drupal.
⏩Coneixement I experiència en l’àmbit associatiu, i/o àmbit LGTBI i perspectiva de gènere.
⏩Participació en la proposta de campanyes.
⏩Reportarà a l’equip directiu.

Oferim:

⏩Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
⏩Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.
⏩Contracte laboral a jornada de 20h.
⏩ Tipus de contracte per obra i servei.
⏩Remuneració segons conveni.
⏩Incorporació prevista: mitjans de desembre 2018.

DATA LÍMIT ENVIAMENT CV: 12 de novembre de 2018 al correu plataformalgtbicat@gmail.com