Info PrEP

En 2012 les autoritats sanitàries dels Estats Units van aprovar l’ús de dos medicaments per a tractar el VIH en persones que ja estaven infectades com a profilaxis preexposición (PrEP) per a evitar la infecció pel VIH en persones no infectades.

L’Agència Europea del Medicament (EMA), va aprovar l’ús de la PrEP en 2016 i a la fi de 2019 el Ministeri de Sanitat la va incloure en la cartera de prestacions del Sistema Nacional de la Salut, a càrrec de les comunitats autònomes.

Què és la PrEP?

La profilaxi preexposició o PrEP és una estratègia de salut pública basada en l’ús de fàrmacs antiretrovirals per a prevenir la infecció pel VIH en persones no infectades.

L’únic fàrmac autoritzat fins al moment com a PrEP és la combinació d’emtricitabina (FTC) i tenofovir disoproxil fumarat (TDF) en un únic comprimit d’una sola presa diària administrat per via oral.

És efectiva?

Sí, a nivell individual, l’evidència mostra que la PrEP és quasi 100% efectiva quan es pren tal i com ha estat prescrita. L’efectivitat depèn del compliment terapèutic: a major compliment, major efectivitat.

L’evidència procedent d’altres països on ja ha estat autoritzada mostra que la PrEP en combinació amb altres estratègies de prevenció del VIH (ús del tractament antiretroviral com a prevenció, l’inici precoç del tractament antiretroviral, el cribratge del VIH i la promoció de l’ús del preservatiu) està contribuint a la disminució dels nous diagnòstics de VIH.

És segura?

Sí, la tolerància és bona i la majoria de persones no presenten efectes secundaris. L’ús continuat de emtricitabina i tenofovir pot presentar diversos efectes secundaris, majoritàriament de caràcter reversible, per la qual cosa és important fer un seguiment mèdic a aquelles persones que prenen PrEP.

És per a qualsevol persona?

No, es recomana a persones que tenen un risc elevat d’infecció pel VIH, com els homes gais i altres homes que tenen sexe amb homes (HSH), les dones transsexuals i les persones que exerceixen el treball sexual que no utilitzen el preservatiu.

La PrEP està recomanada internacionalment per organismes com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH i la sida (ONUSIDA), el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i La Societat Clínica Europea de la Sida (EACS) entre d’altres.

Qualsevol persona pot prendre PrEP pel seu compte?

No, la PrEP s’emmarca dins d’un programa sanitari de prevenció del VIH, que inclogui consell assistit i educació per la salut sexual. Cal que sigui prescrita i supervisada per un facultatiu amb experiència en el maneig de la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) i en l´ús dels antiretrovirals.

La PrEP ofereix protecció enfront les altres ITS?

No, només ofereix protecció enfront del VIH. L’evidència ha mostrat un augment moderat de la incidència d’ITS (infeccions de transmissió sexual) en usuaris de PrEP , que es pot associar a la no utilització del preservatiu. Malgrat tot, aquest increment és esperable tenint en compte que les persones candidates a PrEP són aquelles que ja es troben en un risc elevat de VIH i altres ITS i que, en moltes d’elles, la prevalença de les ITS abans d’iniciar la PrEP ja era elevada. A més, el monitoratge del tractament inclou cribratge d’ITS periòdic, el que permet una detecció precoç i un augment en el nombre de casos detectats que, d’altra forma, podrien no ser diagnosticats.

La PrEP ofereix altres beneficis per a les persones que la prenen?

Sí l’estratègia PrEP, a més de la prevenció del VIH i el cribratge de les ITS, al tenir un enfoc de prevenció integral que inclou el consell assistit, permeten la detecció d’altres necessitats (problemes relacionats amb la salut mental i/o el consum de drogues) i la derivació a diferents serveis i recursos especialitzats, si escau.

L’estratègia PrEP no és només la prescripció del fàrmac sinó que és una intervenció de salut pública que inclou cribratge, diagnòstic i prevenció d’altres ITS, promoció de l’ús del preservatiu i abordatge del fenomen de ChemSex.

La PrEP és una intervenció preventiva per a tota la vida?

No, la PrEP es planteja com un mètode per a millorar la prevenció durant aquells períodes en que les persones tenen un major risc d’infectar-se per al VIH.

Què diferència la PrEP de la PEP?

La profilaxi posexposició o PEP també és una estratègia de salut pública basada en l’ús de fàrmacs antiretrovirals per a prevenir la infecció pel VIH en persones no infectades, però en aquest cas els fàrmacs es prenen després d’haver estat potencialment en contacte amb el VIH.

La PEP és un tractament amb una durada de 28 dies que es dispensa en els serveis d’urgències dels hospitals públics i ha d’iniciar-se, preferentment en les primeres 6 hores després de l’exposició, i com a màxim dins de les 72 hores posteriors a aquesta.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad